More Website Templates at TemplateMonster.com!

Wie is stichting Aknarijwest

Stichting Aknarijwest is een Marokkaanse organisatie die zich richt op jongeren van Marokkaanse afkomst in Amsterdam, met name op de groep die een Zuid-Marokkanse achtergrond heeft. Het initiatief tot het oprichten van de stichting is in december 2010 genomen door een groep enthousiaste jongeren die zich in de reeds bestaande (Marokkaanse) Amsterdamse stichtingen en verenigingen onvoldoende thuis voelden, onder andere vanwege een geheel andere regionale afkomst. Belangrijker nog is dat de migratie van Marokkanen naar Nederland veel ontwikkelingen heeft doorgemaakt waar de klassieke eigen organisaties niet, of in onvoldoende mate op ingespeeld hebben.

Deze organisaties richten zich veelal op de eerste generatie Marokkanen die als arbeiders naar Nederland kwamen, en hebben hoofdzakelijk tot doel de gedeelde nationale (Marokkaans) en/of religieuze (moslim) identiteit te conserveren. Marokkanen van de tweede generatie - en zeker ook van de latere generaties - die via gezinshereniging of -vorming merendeels in Nederland zijn opgegroeid hebben vaak een volledig andere relatie met hun land van herkomst, die grotendeels is gebaseerd op familierelaties en plaats/streekgebonden contacten, onder andere tijdens zomervakanties. Veel van deze jongeren hebben daardoor een ander behoeftepatroon, zowel op het gebied van culturele (van de Berbers uit het Zuiden) en recreatieve als educatieve activiteiten en projecten.

Stichting Aknarij west tracht haar doelstellingen te verwezenlijken door het organiseren van culturele, sociaal-culturele en educatieve activiteiten, waaronder kadertraining en politieke participatie voor jongeren.

Door middel van participeren in de Nederlandse samenleving bevorder je de integratie. Wij willen derhalve de deelname bevorderen in het Nederlandse sociale en politieke leven. Wij willen activiteiten ontplooien waarbij onze achterban vaker in aanraking komt met de Nederlandse cultuur, want door middel van versterking van de eigen identiteit en een betere orintatie op de Nederlandse samenleving komt het integratie proces beter tot stand, maar zulks moet vanzelfsprekend wel van beide kanten komen.

Politieke participatie
Politieke participatie van allochtonen is mr dan stemrecht alleen. Ondanks dat leden van onze gemeenschap het betrekkelijk ver hebben geschopt op de politieke ladder (er zijn momenteel drie parlementsleden en veel gemeente raadsleden van Marokkaanse afkomst), maar vooralsnog spreek je niet van een politieke participatie zoals wij die voor ogen staan. Wij willen daarom bevorderen dat de gemeenschap deelneemt aan verschillende kanalen waarlangs politieke participatie tot stand kan komen: deelname aan politieke partijen, deelname aan lokale (politieke) activiteiten, via de inspraakkanalen uit de organisatie en het verenigingsleven.

Doelstelling

a. het leveren van een bijdrage aan de politieke en maatschappelijke participatie in het stadsdeel west;
b. de participatie en integratie van alle bevolkingsgroepen in het stadsdeel west met de nadruk op groepen met een achterstand, onder andere vrouwen;
c. het creëren van een maatschappelijk klimaat, waarin gelijkheid en solidariteit vanzelfsprekend zijn;
d. het leveren van een bijdrage in het bereiken van sociale cohesie tussen de verschillende bevolkingsgroepen in het stadsdeel west,
en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Organisatie

Momenteel wordt het bestuur gevormd door drie leden, en de raad van toezicht door vier leden. De bedoeling is dat het bestuur uiteindelijk wordt uitgebreid tot zeven leden en de raad van toezicht tot negen leden. Voor zowel het bestuur als de raad van toezicht streven wij naar een deelname van (Marokkaanse)vrouwen en autochtone bevolking.

Werkgroep
Al onze activiteiten zullen worden uitgevoerd in de vorm van een werkgroep, welke wordt geleid door een voorzitter. De werkgroep is verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten.

De achterban moet een belangrijke rol spelen in onze organisatie; iedereen die interesse toont in onze organisatie en regelmatig deelneemt aan onze activiteiten mag deelnemen in de klankbordgroep. De bedoeling is dat de klankbordgroep gaat fungeren als feedbackgroep.

Leden
Onze stichting streeft naar een leden bestand die maandelijks of een jaarlijks contributie gaan betalen. Wij hopen dat een deel van onze activiteiten gesubsidieerd zullen worden, maar een belangrijke deel willen wij graag door middel van eigen bijdrage of inkomsten uit lidmaatschap financiren. Wij streven naar het realiseren van een kennisbank van ons leden: hun kennis, talent, kwaliteiten en vaardigheden in kaart brengen en categoriseren. Deze kennisbank kan dan gebruikt worden voor diverse doeleinden zoals bijvoorbeeld het inhuren van die krachten door andere organisaties en bedrijven of ten behoeve van het bevorderen van carriére mogelijkheden voor onze leden.
Het is de bedoeling dat de leden een zekere relatie met onze organisatie opbouwen zodat zij met de visie en idealen van Kanarie gaan delen, uitstralen en deel gaan uitmaken van ons organisatie.

Stichting Aknarij west richt zich in het bijzonder op jongeren met een Zuid- Marokkaanse achtergrond die woonachtig zijn in Amsterdam west en wil zowel jongens als meisjes en jonge vrouwen bereiken.
In tegenstelling tot de (helaas) vaak gangbare negatieve associatie met Marokkaanse jongeren zal stichting Aknarij west haar doelgroep benaderen vanuit een niet- problematische invalshoek. Dit wil echter niet zeggen dat stichting Aknarij west bestaande problemen bij sommige Marokkaanse jongeren niet onderkent.

In tegendeel, met de realiteit voor ogen tracht stichting Aknarij west juist door haar emancipatie- gerichte activiteiten allerlei Zuid-
Marokkaanse jongeren en andere jongeren bijeen te brengen. Dit ongeacht de sociaal- economische positie van de jongeren in kwestie.

Meisjes en jonge vrouwen vormen expliciet een belangrijke doelgroep. Bij activiteiten met een meer algemeen karakter zullen
ook eerste generatie Zuid- Marokkaanse migranten, andere Marokkanen en allochtone en autochtone Amsterdammers welkom zijn.

Ontwikkelingsprojecten

Binnen de Marokkaanse gemeenschap in Europa worden de laatste jaren veel initiatieven genomen om deel te nemen aan de ontwikkeling van hun eigen regio van herkomst.

Stichting Aknarij west wil graag projecten gaan opzetten om jongeren die hoog opgeleid en werkloos zijn proberen te helpen aan een baan, culturele activiteiten in de eigen taal (tamazight) te laten ontwikkelen, zang, dans en eigen folklore. Aknarij west wil tevens een bijdrage leveren aan de strijd van de Marokkaanse vrouw om haar rechten te krijgen.

We willen derhalve projecten opzetten om Marokkaanse meisjes een kans te geven op onderwijs. Maar ook hulp bieden aan mensen die een eigen bedrijf willen starten. Alsook initiatieven nemen om studenten van universiteiten en hoge scholen themas te laten kiezen voor hun afstudeeropdrachten die te maken hebben met ontwikkeling van ons gebied zoals irrigatie systemen, toerisme, investeren enz.

 

Copyright© 2010 Stichting Aknarij west|